yl7773永利

  • 万人计划领军人才

吴明铂


  • 百千万人才工程入选者

刘晨光    田原宇

  

  • 中青年科技创新领军人才

吴明铂

  

  • 特聘教授

    孙晓明 


  • 泰山学者特聘专家

吴明铂    刘  东

  

  • 新世纪优秀人才支持计划

杨朝合    赵东风    吴明铂    黄      田原宇    徐 

  

  • 泰山学者青年专家

乔英云    吴文婷    李忠涛    潘  原    冯  翔

  

  • 山东省杰出青年基金获得者

黄  方    徐  海    李忠涛

yl7773永利(中国)有限公司